Årsmötesprotokoll

Protokoll från årsmöte 2009-03-23

§1: Till ordförande vid mötet valdes Anders Johansson och till sekreterare
valdes Pe-O fors.

§2: Till rösträknare och protokolljusterare valdes Krister Olofsson.

§3: Mötet ansåg att årsmötet hade utlysts på rätt sätt.

§4: Föredragningslistan fastställdes.

§5a: Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs av
ordföranden och lades med godkännande till handlingarna. Bifogas
detta protokoll.

§5b, §6 och §7 var inte tillämpliga, se anm på bifogad dagordning.

§8 Klubbens verksamhetsplan framgår av stadgarna.

Se ”Vår verksamhetsidé” på första sidan av stadgarna, som finns att
läsa på vår hemsida.

§9 Inga förslag har inkommit till styrelsen.

§10 Val av:
a) ordförande för en tid av ett år:
Kent Skoglund omval

b) Fem övriga ledamöter för en tid av två år:
Lennart Wik nyval

Mats Sandberg omval
Anderz Ohlsson omval
Anders Johansson omval
Pe-O Fors omval

Punkten c) utgår eftersom klubben inte har någon egen kassa.

d)Till valberedare valdes Henrik Enlund för en tid av ett år.

§11 Övriga frågor:
• En offert har inkommit från Clfitness på vår förfrågan om ett löpband.
Anderz och Mats arbetar vidare med frågan. Anderz har eventuellt en
motoffert på ingående.

• Anderz har åtagit sig att sammanställa en skrivelse till brf Bosvedjans
styrelse när prisbilden har klarnat. Målsättningen är att skrivelsen skall vara
klar under vecka 15-09.

• Beslutades att vi även i år skall arrangera en sommarfest, förslagsvis den
30 maj.

• Jeanette har ju flyttat från området och därmed avslutat sitt
styrelseuppdrag. Hon avtackades med en blomma för sina fina insatser i
och för klubben.

• Kvällen avslutades med en kopp kaffe med tilltugg.

Vid protokollet: Pe-O Fors Justeras: Krister Olofsson